Λεφτά να υπάρχουν…

by Sotos

πουγκί

«…τινες της κουστωδίας ελθόντες εις την πόλιν απήγγειλαν τοις αρχιερεύσιν άπαντα τα γενόμενα. και συναχθέντες μετά των πρεσβυτέρων συμβούλιον τε λαβόντες αργύρια ικανά έδωκαν τοις στρατιώτες λέγοντες· είπατε ότι οι μαθηταί αυτού νυκτός ελθόντες έκλεψαν αυτόν ημών κοιμωμένων. και αν ακουσθεί τούτο επί του ηγεμόνος, ημείς πείσομεν αυτόν και υμάς αμερίμνους ποιήσομεν. οι δε λαβόντες τα αργύρια εποίησαν ως εδιδάχθησαν και διεφημίσθη ο λόγος ούτος…»

(Κατά Ματθαίον 28, 11-15)