Τη σκίσαμε τη διαφθορά

by Sotos

Έχοντας προεξοφλήσει η κυβέρνηση την εκταμίευση της δόσης στο ακέραιο, σπεύδει να απαντήσει εγγράφως σε ερώτηση βουλευτή επί καταγγελίας, σύμφωνα με την οποία «επιχειρηματίες, στους οποίους οφείλει χρήματα το ελληνικό Δημόσιο, πλησιάζουν παράγοντες κομμάτων της συγκυβέρνησης, ζητώντας τη μεσολάβηση τους για την άμεση εξόφλησή τους μετά τη λήψη της πολυαναμενόμενης δόσης του δανείου». Και διευκρινίζει σχετικά ο υφυπουργός Οικονομικών ότι ο υπουργός Οικονομικών θα είναι εκείνος που θα δώσει την τελική έγκριση για την επιστροφή ποσών άνω των 300.000 ευρώ, ανά δικαιούχο, τα οποία οφείλει το ελληνικό Δημόσιο σε ιδιώτες ή εταιρείες δικαιούχους επιστροφής.

Διαβεβαιώνει μάλιστα ο ίδιος υφυπουργός ότι για τη διαδικασία αυτή θα τηρηθεί απόλυτη σειρά προτεραιότητας, με προαπαιτούμενο τον έλεγχο πληρότητας των δικαιολογητικών αρχικά από τις Δ.Ο.Υ. ως προς τα τυπικά και ουσιαστικά στοιχεία, που καθιστούν τον ιδιώτη ή την εταιρεία δικαιούχο επιστροφής, ενώ διενεργείται και προσωρινός ή τακτικός έλεγχος όπου αυτός απαιτείται, προκειμένου να διασφαλιστούν τα συμφέροντα του Δημοσίου.

Πάντως, όπως επισημαίνει στην απάντησή του, για ποσά έως 300.000 ευρώ αρμόδιος για την έγκριση των επιστροφών αυτών είναι ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ενώ για μεγαλύτερα ποσά οι εν λόγω φάκελοι υποβάλλονται στη Διεύθυνση Πολιτικής Εισπράξεων από τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. και αφού τύχουν σχετικής επεξεργασίας και ελέγχου πληρότητας ως προς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, προωθείται με απόλυτη σειρά προτεραιότητας σχέδιο απόφασης έγκρισης επιστροφής στον υπουργό Οικονομικών για την τελική υπογραφή και σύμφωνα με την κατά μήνα εκτέλεση του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Προσέξτε τώρα τι λέει: «Στον υπουργό Οικονομικών για την τελική υπογραφή».  Σ τ ο ν   υ π ο υ ρ γ ο   Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ώ ν   γ ι α   τ η ν   τ ε λ ι κ ή   υ π ο γ ρ α φ ή ! ! !   Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει (και γίνεται ήδη) στον προθάλαμο του γραφείου του και στο τηλέφωνο!…

Προσωπικώς, θα πρότεινα την τελική υπογραφή να τη βάλει καλύτερα ο Βασιλικός Επίτροπος, μέρες που είναι και μνημονεύουμε το Πολυτεχνείο· αλλά οι νεώτεροι δεν γνωρίζουν τι σημαίνει Βασιλικός Επίτροπος, οπότε θα πω απλώς: Έτσι μπράβο! Τη σκίσαμε τη διαφθορά, πατάξαμε τα διαπλεκόμενα! Η Ελλάδα αλλάζει, γυρίζει σελίδα, επιτέλους! Καιρός ήταν…

Το δράμα είναι ότι γνωρίζω και ποιος θα είναι ο αντίλογος, αν μπουν στον κόπο…